Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 11.282 14.494 15.653
Nombre d'establiments 11.706 13.691 16.147
Persones ocupades 22.224 23.235 27.505
Ingressos d'explotació 1.362.711 1.351.319 1.734.525
Volum de negoci 1.292.364 1.288.639 1.641.498
Treballs realitzats per a l'actiu 16.676 29.833 51.939
Subvencions a l'explotació 20.674 18.506 25.792
Resta d'ingressos d'explotació 32.997 14.341 15.297
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.396 -1.564 796
Variació existències productes acabats i en curs 1.026 379 4.485
Despeses d'explotació 1.067.773 1.017.622 1.279.903
Consum de mercaderies 24.435 27.511 38.590
Consum de primeres matèries i altres proveïments 96.098 107.916 104.786
Treballs realitzats per altres empreses 204.157 138.951 243.215
Despeses de personal 395.221 403.982 501.038
Sous i salaris 311.424 315.358 397.629
Càrregues socials i altres despeses de personal 83.798 88.625 103.409
Despeses en serveis exteriors 274.007 290.608 315.407
Dotacions per a amortitzacions 51.096 39.454 65.053
Resta de despeses d'explotació 22.759 9.198 11.814
Inversió bruta en actius materials 41.231 31.208 40.065
Inversió bruta en actius intangibles 22.375 27.768 62.009
Resultat de l'exercici 75.681 105.074 151.098
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.292.364 1.288.639 1.641.498
Vendes a Espanya 1.096.944 1.132.150 1.372.701
Vendes a la resta de la Unió Europea 112.894 90.331 162.888
Vendes a la resta del món 82.541 66.158 105.889
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 22.224 23.235 27.505
Persones assalariades 12.337 11.948 14.111
Persones no assalariades 9.887 11.287 13.395
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.362 10.708 12.681
Hores treballades pel personal assalariat .. 18.744 22.194
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.292.364 1.288.639 1.641.498
Variació existències productes acabats i en curs 1.026 379 4.485
Treballs realitzats per a l'actiu 16.676 29.833 51.939
Ingressos accessoris i altres de gestió 32.473 13.552 15.262
Consum de mercaderies 24.435 27.511 38.590
Treballs realitzats per altres empreses 204.157 138.951 243.215
Valor de la producció 1.113.947 1.165.940 1.431.379
Consum de primeres matèries i altres proveïments 96.098 107.916 104.786
Despeses en serveis exteriors 274.007 290.608 315.407
Valor afegit brut a preus de mercat 743.842 767.415 1.011.186
Impostos sobre la producció i els productes 5.964 7.189 9.992
Subvencions a l'explotació 20.674 18.506 25.792
Valor afegit brut a cost de factors 758.552 778.733 1.026.986
Despeses de personal 395.221 403.982 501.038
Excedent brut d'explotació 363.331 374.750 525.948
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 34.133 33.515 37.338
Despeses de personal per assalariat 32.037 33.812 35.508
Taxa de valor afegit 68,1 66,8 71,7
Taxa de despeses de personal 52,1 51,9 48,8
Taxa bruta d'explotació 28,1 29,1 32,0
Taxa de salarització 55,5 51,4 51,3
Taxa d'inversió 8,4 7,6 9,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 60,3 59,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor