Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.180 344 812
Nombre d'establiments 1.358 485 888
Persones ocupades 6.390 3.927 5.155
Ingressos d'explotació 1.079.834 651.794 1.238.836
Volum de negoci 975.953 633.072 1.213.959
Treballs realitzats per a l'actiu 48 24 2.228
Subvencions a l'explotació 77.997 21 38
Resta d'ingressos d'explotació 25.836 18.677 22.610
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 254 754 950
Variació existències productes acabats i en curs -313 -15 -856
Despeses d'explotació 956.731 577.854 1.174.039
Consum de mercaderies 70.737 48.736 394.555
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.440 20.288 49.389
Treballs realitzats per altres empreses 250.535 81.261 149.442
Despeses de personal 160.926 112.218 136.840
Sous i salaris 125.959 89.849 108.807
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.967 22.369 28.033
Despeses en serveis exteriors 188.648 140.899 193.132
Dotacions per a amortitzacions 60.810 46.194 68.291
Resta de despeses d'explotació 212.636 128.257 182.389
Inversió bruta en actius materials 42.860 43.589 41.337
Inversió bruta en actius intangibles 19.267 20.152 33.565
Resultat de l'exercici 67.001 72.728 56.729
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 975.953 633.072 1.213.959
Vendes a Espanya 975.953 631.169 1.207.149
Vendes a la resta de la Unió Europea ~ 1.902 6.770
Vendes a la resta del món ~ ~ 41
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.390 3.927 5.155
Persones assalariades 5.526 3.894 4.771
Persones no assalariades 864 32 383
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.038 3.537 4.176
Hores treballades pel personal assalariat .. 5.683 6.824
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 975.953 633.072 1.213.959
Variació existències productes acabats i en curs -313 -15 -856
Treballs realitzats per a l'actiu 48 24 2.228
Ingressos accessoris i altres de gestió 25.958 17.578 22.596
Consum de mercaderies 70.737 48.736 394.555
Treballs realitzats per altres empreses 250.535 81.261 149.442
Valor de la producció 680.374 520.661 693.931
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.440 20.288 49.389
Despeses en serveis exteriors 188.648 140.899 193.132
Valor afegit brut a preus de mercat 479.286 359.474 451.409
Impostos sobre la producció i els productes 167.767 109.696 151.508
Subvencions a l'explotació 77.997 21 38
Valor afegit brut a cost de factors 389.516 249.800 299.939
Despeses de personal 160.926 112.218 136.840
Excedent brut d'explotació 228.590 137.581 163.099
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.957 63.616 58.187
Despeses de personal per assalariat 29.120 28.816 28.679
Taxa de valor afegit 57,3 48,0 43,2
Taxa de despeses de personal 41,3 44,9 45,6
Taxa bruta d'explotació 23,4 21,7 13,4
Taxa de salarització 86,5 99,2 92,6
Taxa d'inversió 15,9 25,5 25,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 47,8 49,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor