Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 567 518 563
Nombre d'establiments 612 570 640
Persones ocupades 2.118 1.833 1.882
Ingressos d'explotació 1.308.825 1.577.904 1.347.908
Volum de negoci 1.300.298 1.569.274 1.342.535
Treballs realitzats per a l'actiu 256 383 1.488
Subvencions a l'explotació 1.950 2.548 1.390
Resta d'ingressos d'explotació 6.320 5.698 2.495
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.681 -1.200 1.433
Variació existències productes acabats i en curs 1.031 966 7.617
Despeses d'explotació 1.281.108 1.546.936 1.329.712
Consum de mercaderies 1.102.752 1.307.238 1.143.566
Consum de primeres matèries i altres proveïments 16.724 50.451 28.713
Treballs realitzats per altres empreses 28.652 35.788 30.488
Despeses de personal 47.812 50.409 48.675
Sous i salaris 38.562 41.238 39.387
Càrregues socials i altres despeses de personal 9.250 9.171 9.288
Despeses en serveis exteriors 76.238 90.444 69.961
Dotacions per a amortitzacions 6.193 6.668 5.506
Resta de despeses d'explotació 2.738 5.940 2.804
Inversió bruta en actius materials 8.890 7.608 10.332
Inversió bruta en actius intangibles 678 597 1.673
Resultat de l'exercici 20.448 25.660 18.198
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.300.298 1.569.274 1.342.535
Vendes a Espanya 1.088.759 1.299.322 1.209.986
Vendes a la resta de la Unió Europea 165.801 132.150 113.338
Vendes a la resta del món 45.738 137.802 19.211
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.118 1.833 1.882
Persones assalariades 1.697 1.586 1.628
Persones no assalariades 422 247 253
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.619 1.493 1.531
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.722 2.755
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.300.298 1.569.274 1.342.535
Variació existències productes acabats i en curs 1.031 966 7.617
Treballs realitzats per a l'actiu 256 383 1.488
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.297 5.695 2.497
Consum de mercaderies 1.102.752 1.307.238 1.143.566
Treballs realitzats per altres empreses 28.652 35.788 30.488
Valor de la producció 176.479 233.293 180.082
Consum de primeres matèries i altres proveïments 16.724 50.451 28.713
Despeses en serveis exteriors 76.238 90.444 69.961
Valor afegit brut a preus de mercat 83.517 92.398 81.409
Impostos sobre la producció i els productes 1.175 1.422 1.491
Subvencions a l'explotació 1.950 2.548 1.390
Valor afegit brut a cost de factors 84.292 93.524 81.308
Despeses de personal 47.812 50.409 48.675
Excedent brut d'explotació 36.480 43.115 32.634
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 39.796 51.022 43.209
Despeses de personal per assalariat 28.181 31.791 29.893
Taxa de valor afegit 47,8 40,1 45,2
Taxa de despeses de personal 56,7 53,9 59,9
Taxa bruta d'explotació 2,8 2,7 2,4
Taxa de salarització 80,1 86,5 86,5
Taxa d'inversió 11,4 8,8 14,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 34,3 33,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.300.298 1.569.274 1.342.535
Vendes a l'engròs i al detall 1.298.341 1.558.376 1.330.921
Volum de negoci per altres conceptes 1.958 10.898 11.614
Consum de mercaderies 1.102.752 1.307.238 1.143.566
Compres de mercaderies 1.111.204 1.306.149 1.146.372
Variació d'existències de mercaderies 8.453 -1.089 2.806
Marge comercial brut 195.589 251.138 187.355
Marge comercial brut sobre vendes (%) 15,1 16,1 14,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor