Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 14.640 15.343 14.592
Nombre d'establiments 15.034 14.980 15.147
Persones ocupades 47.304 44.823 45.090
Ingressos d'explotació 2.620.560 2.490.477 2.084.959
Volum de negoci 2.467.526 2.251.556 1.935.393
Treballs realitzats per a l'actiu 561 819 5.831
Subvencions a l'explotació 53.204 78.540 32.190
Resta d'ingressos d'explotació 99.269 159.562 111.546
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.642 34.473 -3.121
Variació existències productes acabats i en curs 786 12.617 16.865
Despeses d'explotació 2.334.722 2.164.229 1.837.307
Consum de mercaderies 20.622 206.333 30.349
Consum de primeres matèries i altres proveïments 250.326 140.327 169.295
Treballs realitzats per altres empreses 390.637 321.596 191.236
Despeses de personal 982.653 792.324 803.079
Sous i salaris 722.660 608.138 635.001
Càrregues socials i altres despeses de personal 259.993 184.186 168.077
Despeses en serveis exteriors 580.405 606.981 594.622
Dotacions per a amortitzacions 45.974 61.449 74.677
Resta de despeses d'explotació 64.105 35.219 -25.951
Inversió bruta en actius materials 124.537 83.598 149.006
Inversió bruta en actius intangibles 26.503 33.082 22.412
Resultat de l'exercici 375.907 243.347 393.650
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.467.526 2.251.556 1.935.393
Vendes a Espanya 1.932.935 2.142.638 1.782.100
Vendes a la resta de la Unió Europea 330.045 96.098 75.848
Vendes a la resta del món 204.546 12.820 77.394
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 47.304 44.823 45.090
Persones assalariades 36.002 33.938 34.967
Persones no assalariades 11.303 10.884 10.124
Personal assalariat equivalent a jornada completa 31.288 28.685 29.974
Hores treballades pel personal assalariat .. 49.722 51.950
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.467.526 2.251.556 1.935.393
Variació existències productes acabats i en curs 786 12.617 16.865
Treballs realitzats per a l'actiu 561 819 5.831
Ingressos accessoris i altres de gestió 98.469 159.166 111.099
Consum de mercaderies 20.622 206.333 30.349
Treballs realitzats per altres empreses 390.637 321.596 191.236
Valor de la producció 2.156.083 1.896.229 1.847.601
Consum de primeres matèries i altres proveïments 250.326 140.327 169.295
Despeses en serveis exteriors 580.405 606.981 594.622
Valor afegit brut a preus de mercat 1.325.352 1.148.920 1.083.684
Impostos sobre la producció i els productes 26.392 11.250 32.589
Subvencions a l'explotació 53.204 78.540 32.190
Valor afegit brut a cost de factors 1.352.164 1.216.210 1.083.285
Despeses de personal 982.653 792.324 803.079
Excedent brut d'explotació 369.511 423.886 280.206
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 28.584 27.134 24.025
Despeses de personal per assalariat 27.295 23.346 22.967
Taxa de valor afegit 62,7 64,1 58,6
Taxa de despeses de personal 72,7 65,1 74,1
Taxa bruta d'explotació 15,0 18,8 14,5
Taxa de salarització 76,1 75,7 77,5
Taxa d'inversió 11,2 9,6 15,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,5 52,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor