Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.152 1.202 1.188
Nombre d'establiments 1.299 1.323 1.402
Persones ocupades 17.638 18.410 19.664
Ingressos d'explotació 8.975.249 9.557.508 10.237.061
Volum de negoci 8.759.509 9.311.168 9.924.877
Treballs realitzats per a l'actiu 12.539 9.917 13.361
Subvencions a l'explotació 1.851 2.131 829
Resta d'ingressos d'explotació 201.351 234.292 297.993
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 39.570 29.770 49.022
Variació existències productes acabats i en curs 16.425 25.078 15.320
Despeses d'explotació 8.619.772 9.205.423 9.865.903
Consum de mercaderies 5.874.830 6.403.775 6.697.261
Consum de primeres matèries i altres proveïments 117.247 81.604 102.169
Treballs realitzats per altres empreses 48.492 38.036 71.262
Despeses de personal 1.097.855 1.134.639 1.236.824
Sous i salaris 872.501 898.546 979.942
Càrregues socials i altres despeses de personal 225.355 236.093 256.882
Despeses en serveis exteriors 1.285.541 1.341.836 1.525.152
Dotacions per a amortitzacions 124.192 156.661 183.113
Resta de despeses d'explotació 71.615 48.872 50.122
Inversió bruta en actius materials 88.421 126.077 125.104
Inversió bruta en actius intangibles 34.650 51.106 47.313
Resultat de l'exercici 374.758 363.028 385.191
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.759.509 9.311.168 9.924.877
Vendes a Espanya 7.877.292 8.357.697 8.958.015
Vendes a la resta de la Unió Europea 519.232 664.945 471.532
Vendes a la resta del món 362.985 288.526 495.330
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 17.638 18.410 19.664
Persones assalariades 17.306 18.018 19.104
Persones no assalariades 332 392 559
Personal assalariat equivalent a jornada completa 16.944 17.588 18.618
Hores treballades pel personal assalariat .. 32.094 33.836
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.759.509 9.311.168 9.924.877
Variació existències productes acabats i en curs 16.425 25.078 15.320
Treballs realitzats per a l'actiu 12.539 9.917 13.361
Ingressos accessoris i altres de gestió 193.887 230.707 296.293
Consum de mercaderies 5.874.830 6.403.775 6.697.261
Treballs realitzats per altres empreses 48.492 38.036 71.262
Valor de la producció 3.059.038 3.135.059 3.481.329
Consum de primeres matèries i altres proveïments 117.247 81.604 102.169
Despeses en serveis exteriors 1.285.541 1.341.836 1.525.152
Valor afegit brut a preus de mercat 1.656.250 1.711.619 1.854.007
Impostos sobre la producció i els productes 18.498 17.063 18.542
Subvencions a l'explotació 1.851 2.131 829
Valor afegit brut a cost de factors 1.639.603 1.696.688 1.836.294
Despeses de personal 1.097.855 1.134.639 1.236.824
Excedent brut d'explotació 541.748 562.048 599.470
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 92.957 92.164 93.385
Despeses de personal per assalariat 63.439 62.973 64.740
Taxa de valor afegit 53,6 54,1 52,7
Taxa de despeses de personal 67,0 66,9 67,4
Taxa bruta d'explotació 6,2 6,0 6,0
Taxa de salarització 98,1 97,9 97,2
Taxa d'inversió 7,5 10,4 9,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 47,7 50,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.759.509 9.311.168 9.924.877
Vendes a l'engròs i al detall 8.721.486 9.282.571 9.898.810
Volum de negoci per altres conceptes 38.023 28.597 26.067
Consum de mercaderies 5.874.830 6.403.775 6.697.261
Compres de mercaderies 5.909.737 6.432.066 6.747.750
Variació d'existències de mercaderies 34.906 28.291 50.489
Marge comercial brut 2.846.655 2.878.796 3.201.549
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,6 31,0 32,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor