Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 828 944 1.026
Nombre d'establiments 882 951 1.150
Persones ocupades 4.981 4.249 5.071
Ingressos d'explotació 2.149.143 2.066.635 2.584.639
Volum de negoci 1.831.305 1.993.282 2.099.218
Treballs realitzats per a l'actiu 28.727 26.915 30.552
Subvencions a l'explotació 251.925 18.161 424.943
Resta d'ingressos d'explotació 37.187 28.276 29.926
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 322 -2.745 1.161
Variació existències productes acabats i en curs 812 -198 427
Despeses d'explotació 1.981.688 1.846.229 2.355.582
Consum de mercaderies 242.153 248.325 260.289
Consum de primeres matèries i altres proveïments 458.580 472.938 521.952
Treballs realitzats per altres empreses 352.988 180.046 585.162
Despeses de personal 201.752 187.042 203.538
Sous i salaris 160.591 148.906 160.495
Càrregues socials i altres despeses de personal 41.161 38.137 43.043
Despeses en serveis exteriors 449.618 473.150 492.008
Dotacions per a amortitzacions 195.307 216.029 223.979
Resta de despeses d'explotació 81.290 68.698 68.654
Inversió bruta en actius materials 75.604 125.868 117.060
Inversió bruta en actius intangibles 31.932 33.413 37.921
Resultat de l'exercici 97.421 140.170 147.306
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.831.305 1.993.282 2.099.218
Vendes a Espanya 1.774.827 1.947.905 2.030.498
Vendes a la resta de la Unió Europea 33.053 30.560 25.539
Vendes a la resta del món 23.425 14.817 43.180
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.981 4.249 5.071
Persones assalariades 4.415 3.767 4.329
Persones no assalariades 566 481 742
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.105 3.607 4.149
Hores treballades pel personal assalariat .. 6.436 7.393
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.831.305 1.993.282 2.099.218
Variació existències productes acabats i en curs 812 -198 427
Treballs realitzats per a l'actiu 28.727 26.915 30.552
Ingressos accessoris i altres de gestió 36.939 28.147 29.820
Consum de mercaderies 242.153 248.325 260.289
Treballs realitzats per altres empreses 352.988 180.046 585.162
Valor de la producció 1.302.642 1.619.775 1.314.566
Consum de primeres matèries i altres proveïments 458.580 472.938 521.952
Despeses en serveis exteriors 449.618 473.150 492.008
Valor afegit brut a preus de mercat 394.444 673.687 300.606
Impostos sobre la producció i els productes 33.970 38.570 37.691
Subvencions a l'explotació 251.925 18.161 424.943
Valor afegit brut a cost de factors 612.398 653.279 687.858
Despeses de personal 201.752 187.042 203.538
Excedent brut d'explotació 410.646 466.236 484.321
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 122.941 153.764 135.647
Despeses de personal per assalariat 45.695 49.647 47.015
Taxa de valor afegit 47,0 40,3 52,3
Taxa de despeses de personal 32,9 28,6 29,6
Taxa bruta d'explotació 22,4 23,4 23,1
Taxa de salarització 88,6 88,7 85,4
Taxa d'inversió 17,6 24,4 22,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,3 32,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor