Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.799 2.431 2.184
Nombre d'establiments 1.848 2.352 2.211
Persones ocupades 2.788 3.315 2.919
Ingressos d'explotació 101.298 115.777 118.155
Volum de negoci 100.647 115.361 115.280
Treballs realitzats per a l'actiu 7 4 145
Subvencions a l'explotació ~ 31 180
Resta d'ingressos d'explotació 644 383 2.549
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.066 139 -51
Variació existències productes acabats i en curs 309 88 713
Despeses d'explotació 80.508 90.377 105.729
Consum de mercaderies 5.009 3.399 2.701
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.740 13.435 17.545
Treballs realitzats per altres empreses 6.305 12.203 15.907
Despeses de personal 22.829 24.305 30.604
Sous i salaris 18.392 18.990 25.325
Càrregues socials i altres despeses de personal 4.437 5.316 5.279
Despeses en serveis exteriors 27.805 33.637 30.149
Dotacions per a amortitzacions 2.892 3.069 7.253
Resta de despeses d'explotació 1.927 329 1.569
Inversió bruta en actius materials 3.149 3.312 4.916
Inversió bruta en actius intangibles 62 111 403
Resultat de l'exercici -1.057 -732 -3.860
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 100.647 115.361 115.280
Vendes a Espanya 89.111 107.159 92.556
Vendes a la resta de la Unió Europea 6.681 5.417 16.603
Vendes a la resta del món 4.858 2.785 6.118
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.788 3.315 2.919
Persones assalariades 930 1.179 1.222
Persones no assalariades 1.858 2.136 1.696
Personal assalariat equivalent a jornada completa 848 961 1.008
Hores treballades pel personal assalariat .. 1.696 1.708
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 100.647 115.361 115.280
Variació existències productes acabats i en curs 309 88 713
Treballs realitzats per a l'actiu 7 4 145
Ingressos accessoris i altres de gestió 644 383 2.549
Consum de mercaderies 5.009 3.399 2.701
Treballs realitzats per altres empreses 6.305 12.203 15.907
Valor de la producció 90.293 100.234 100.080
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.740 13.435 17.545
Despeses en serveis exteriors 27.805 33.637 30.149
Valor afegit brut a preus de mercat 48.747 53.162 52.386
Impostos sobre la producció i els productes 687 1.086 562
Subvencions a l'explotació ~ 31 180
Valor afegit brut a cost de factors 48.060 52.106 52.004
Despeses de personal 22.829 24.305 30.604
Excedent brut d'explotació 25.231 27.801 21.399
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.239 15.719 17.818
Despeses de personal per assalariat 24.543 20.610 25.038
Taxa de valor afegit 53,2 52,0 52,0
Taxa de despeses de personal 47,5 46,6 58,9
Taxa bruta d'explotació 25,1 24,1 18,6
Taxa de salarització 33,4 35,6 41,9
Taxa d'inversió 6,7 6,6 10,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 59,1 56,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor