Enquesta de clima empresarial. T1/2018

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al segon trimestre del 2018 registren un saldo d'18,6 punts, dada que suposa un augment de 6,9 punts respecte a les expectatives del trimestre anterior (11,7 punts) .

Per sectors d'activitat, tots els sectors presenten saldos positius en les expectatives per al segon trimestre de 2018. Destaquen els sectors de l’hostaleria, la indústria i el comerç amb saldos de 21,7, 19,2 i 18,9, respectivament, segons l'Enquesta de clima empresarial.

L'Enquesta de clima empresarial (CLEM) recull trimestralment l'opinió dels representants de 3.000 establiments amb activitat a Catalunya i permet conèixer la situació actual, l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa, així com anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic. Es presenten resultats per al conjunt de Catalunya i per als sectors de la indústria, la construcció, el comerç, l'hostaleria i la resta de serveis.

L'operació estadística està elaborada conjuntament per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i l'Idescat. Per a l'obtenció de resultats, la mostra procedent d'aquesta enquesta s'integra amb la mostra per a Catalunya de l'operació Indicadors de confiança empresarial que realitza l'Institut Nacional d'Estadística.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2933

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de clima empresarial. T1/2018