Saltar al contingut principal

Enquesta contínua de llars. 2019

L'any 2019 a Catalunya hi havia 3.012.500 llars, segons els resultats de l'Enquesta contínua de llars. El nombre mitjà de persones per llar era de 2,5. Segons el nombre de membres, les llars unipersonals eren el 26,1%; les llars de dues persones, el 31,5%; les de tres persones, el 20,1%, i les de quatre persones i més, el 22,3%.

El tipus de llar més freqüent era el d'un sol nucli, amb 2.081.200 llars, que representaven el 69,1% del total. D'aquestes, 1.033.700 eren parelles amb fills; 723.400 eren parelles sense fills i 324.100 eren nuclis monoparentals (pare o mare amb un o més fills). Les llars de dos nuclis o més (59.900 llars) representaven un percentatge molt baix (2,0%); en canvi, les llars sense nucli (871.400) representaven el 28,9% i la gran majoria d'aquestes eren unipersonals (786.600).

El nombre total de fills menors de 16 anys a les llars era d'1.238.200, dels quals 146.000 (11,7%) convivien en famílies monoparentals d'un sol nucli.

El percentatge de persones que viuen soles era del 7,7% en la població de 20 a 34 anys i del 10,8% en la població de 35 a 64 anys, i augmentava considerablement a partir dels 65 anys. Una de cada cinc persones de 65 a 79 anys vivia sola (25,8% de les dones i 12,8% dels homes), mentre que en el cas de les persones de 80 anys i més era una de cada tres (43,8% de les dones i 19,1% dels homes).

Pel que fa la nacionalitat de les parelles, el 82,3% del total (1.845.600) estaven formades per dues persones de nacionalitat espanyola, el 9,1% per persones de nacionalitat estrangera i el 8,5% eren parelles mixtes.

L'any 2019 les llars formades exclusivament per persones de nacionalitat estrangera eren 243.400 i representaven el 8,1% del total de llars de Catalunya. Els tipus de llar que formaven aquestes persones eren, fonamentalment, llars d'un nucli, compostes per matrimonis o parelles amb fills (34,6%) i llars sense nucli (34,2%). Pel que fa a la grandària d'aquestes llars, predominaven les de les d'una persona (28,6%), seguides per quatre persones i més (27,6%), les de dues (26,4%) i les de tres (17,4%).

Respecte als 3.012.500 habitatges principals de Catalunya, i pel que fa al règim de tinença, el 68,6% eren de propietat i, d'aquestes, 822.000 tenien pagaments pendents (27,3%). Els habitatges de lloguer representaven el 26,7%, i el 4,7% restant corresponia a altres situacions.

En relació amb la superfície dels habitatges, la més freqüent se situava entre els 61 i els 90 m2 (46,4%). Els habitatges amb superfícies inferiors als 61 m2 representaven el 18,4%. Pel que fa a la densitat, a l'entorn d'un 11% dels habitatges disposaven de menys de 20 m2 per persona.