Saltar al contingut principal

Inici del treball de camp de l’Enquesta econòmica de serveis socials 2019

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta econòmica de serveis socials corresponents a l'any 2019. El treball de camp s'inicia avui, dia 3 de setembre, i finalitzarà el 31 de desembre.

L'objectiu principal de l'Enquesta és conèixer l'activitat i l'abast econòmic dels centres de serveis socials i dels serveis complementaris de les entitats privades sense ànim de lucre a Catalunya d'aquest àmbit.

L'Enquesta econòmica de serveis socials és una operació estadística de periodicitat quinquennal, de caràcter oficial, integrada en el Programa anual d'actuació estadística 2020, que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Es realitza mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'enquesta es du a terme per Internet a través d'un portal segur habilitat al web de l’Idescat mitjançant un usuari i una contrasenya.