Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul sobre l'impacte de la covid-19 en l'activitat empresarial. T4/2020

El 56,2% dels establiments empresarials que van tenir treballadors en ERTO en algun moment a causa de la covid-19 van declarar que ja havien recuperat el 100% dels treballadors al quart trimestre del 2020. El 21,2% van declarar que havien recuperat més del 50% de treballadors, el 15,4% n’havien recuperat menys de la meitat i el 7,2% encara no n’havien recuperat cap.

En conjunt, el 63,6% dels establiments es van declarar afectats per la crisi sanitària de la covid-19 al quart trimestre del 2020. Per sectors, destaca l'afectació a l'hostaleria, que va arribar al 95,4% dels establiments.

D'entre els establiments empresarials afectats per la crisi sanitària, el 76,2% van declarar que havien tingut una disminució de la facturació, mentre que el 10,4% dels establiments afectats van incrementar la facturació. El 48,8% dels establiments afectats van tenir un impacte en l'ocupació al quart trimestre del 2020. Els percentatges més elevats corresponen als sectors de l'hostaleria i la indústria (74,1% i 51,0%, respectivament).

Entre els establiments que van veure reduïda la facturació, un 45,7% no preveuen recuperar-la abans d'un any, i el percentatge d'establiments que veuen difícil recuperar el nivell habitual de facturació o creuen que no el recuperaran i hauran de tancar és de l'11,2%. Entre els establiments que van veure reduïda l'ocupació al quart trimestre del 2020, el 45,1% no preveuen recuperar-la abans d'un any i un 10,9% veuen difícil recuperar-la o consideren que no la recuperaran.

La mesura adoptada majoritàriament pels establiments de Catalunya afectats per la covid-19 al quart trimestre del 2020 va ser la reorganització i flexibilització de la jornada de treball (68,1%), seguida de la implantació del teletreball o de l'increment d’aquest, si ja en feien (64,8%).

D'entre les diferents mesures per afavorir la liquiditat o la situació financera, el 45,3% dels establiments van valorar com a molt importants els ajuts o incentius per al manteniment de l'activitat. Després vindrien la flexibilització dels ERTOs i les seves pròrrogues (44,3%), l'accés a crèdits ICO o amb interessos subvencionats (43,2%) i la suspensió o moratòria del pagament de les obligacions tributàries o de Seguretat Social (41,2%).

L'Enquesta de clima empresarial recull cada trimestre l'opinió dels empresaris sobre la situació, en aquell moment i en el futur, de l'activitat del seu negoci. A més de les preguntes bàsiques, l'enquesta inclou un mòdul d'actualitat que recull informació d'àmbits d'interès en l'entorn empresarial. Al quart trimestre del 2020, el mòdul d'actualitat empresarial centra l'atenció en l'impacte de la covid-19 en l'activitat empresarial, les mesures que els establiments hi han aplicat, la recuperació de treballadors en ERTO o la importància de determinades mesures d’impacte financer.