Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2020

El producte interior brut de Catalunya va assolir els 224.125 milions d'euros el 2020, xifra que representa una reducció en volum d'un 11,5%, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya. Aquesta dada sintetitza l'impacte global de la pandèmia i situa el PIB a un nivell similar al del 2016.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna va caure un 9,5%, principalment a causa de la intensa disminució del consum de les llars (−12,5%) i de la formació bruta de capital (−13,6%). L'únic component que va compensar parcialment la caiguda des de la mateixa òptica va ser el consum de les administracions públiques amb un augment del 5,1%. En relació amb el sector exterior, els resultats també van mostrar una evolució negativa que s’explica per la reducció de les exportacions totals (−22,6%) i de les importacions totals (−18,7%.)

Des de l'òptica de l'oferta, tots els sectors van presentar disminucions. Destaca, per la seva excepcionalitat, la caiguda dels serveis (−11,7%), que s'explica bàsicament per la reducció del comerç, transport i hostaleria (−25,2%) i, en particular, per la davallada del transport aeri i l'hoteleria, atès que la branca d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials és l'única branca que va créixer un 3,0%. La indústria i la construcció van mostrar taxes de variació negatives del (−9,0% i −15,4%, respectivament) i el sector agrari va registrar una disminució del 2,6%.

L'Idescat presenta les estimacions anuals dels principals agregats econòmics corresponents al període 2000–2020. La informació del PIB des de l’òptica de l’oferta es mostra desagregada per 44 branques d'activitat per al període 2000–22018 i per 10 branques en els anys 2019 i 2020. Aquestes darreres estimacions s’elaboren principalment amb informació conjuntural.