Saltar al contingut principal

Recerca i desenvolupament. 2019

La despesa en recerca i desenvolupament interna feta a Catalunya va ser de 3.596,6 milions d'euros l'any 2019, xifra que incrementa en un 2,4% la despesa de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,44% del PIB. Per sectors d'execució, el 59,8% de la despesa corresponia al sector de les empreses (dada que representa un 0,86% del PIB), seguit pel sector de l'ensenyament superior, que suposava el 21,2% de la despesa en R+D (un 0,30% del PIB). El sector de l'Administració pública va fer el 18,6% de la despesa (un 0,27% del PIB), mentre que el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL) va representar el 0,5% restant.

Els fons de finançament de la despesa d'R+D interna feta a Catalunya provenien, principalment, del sector de les empreses (un 58,1%) i de l'Administració pública (29,9%). El 7,4% de la despesa es finançava amb fons procedents de la resta del món, el 3,5% tenia l'origen en el sector de l'ensenyament superior i l'1,2% restant provenia de les IPSFL. Per sectors d'execució, els fons per finançar la despesa en R+D interna de les administracions públiques i del sector de l'ensenyament superior procedien majoritàriament de l'Administració pública, un 68,6% i un 66,8%, respectivament. En el sector de les empreses, el finançament de la despesa en R+D interna tenia l'origen pràcticament en el mateix sector empresarial (90,6%), mentre que en les IPSFL la procedència del finançament estava molt diversificada.

Pel que fa al personal ocupat, les activitats d'R+D interna feta a Catalunya van ocupar un total de 52.137,3 persones en equivalència a jornada completa (EJC), xifra un 0,6% superior a la del 2018. Per ocupació, 30.331,2 d'aquests ocupats eren investigadors (el 58,2% del total), 16.267,0 eren tècnics i els 5.539,2 restants eren personal auxiliar ocupat en activitats d'R+D interna. El 40,7% del total del personal en EJC destinat a aquestes activitats d'R+D eren dones, i la quota de dones entre el personal investigador era del 39,1%. Per sectors d'execució, els percentatges més elevats de participació femenina corresponien al sector de l'Administració pública i a les IPSFL, amb un 53,0% i un 56,5%, respectivament. En els sectors de l'ensenyament superior i de les empreses, aquest percentatge era del 45,8% i del 33,1%, respectivament.