Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T1/2022

La població ocupada a Catalunya creix un 2,5% interanual al primer trimestre del 2022 i se situa en 3.457.300 persones. En nombres absoluts l'augment interanual és de 83.400 persones. En relació amb el quart trimestre del 2021, s'observa un decrement de 40.900 persones ocupades (−1,2%).

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, encapçala el creixement de la població ocupada els serveis (73.900 persones; 2,9%) seguit de l'agricultura (10.100 persones; 21,6%) i la indústria (6.000 persones; 1,1%). Per contra, la construcció decreix en 6.600 persones (−3,0%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada decreix als serveis (−39.300 persones; −1,5%), a la indústria (−11.100 persones; −1,9%) i a l'agricultura (−2.200 persones; − 3,8%). En canvi, puja a la construcció en 11.800 persones (5,9%).

Per sexe, en termes interanuals l'ocupació creix més en les dones (3,5%) que en els homes (1,5%). Si comparem amb el quart trimestre del 2021, l'ocupació decreix tant en les dones com en els homes (−0,7% i −1,6%, respectivament). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 16 a 24 anys (16,2%), col·lectiu que, alhora, protagonitza l'únic increment respecte del trimestre anterior (5,7%). La població ocupada de 25 a 54 anys augmenta un 1,8% interanual i baixa un 1,5% intertrimestral. Finalment, la població ocupada de 55 anys o més mostra un creixement interanual del 0,7% i un decrement intertrimestral del 2,1%.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, creix l'ocupació a jornada completa (3,0%), mentre que decreix a jornada parcial (−0,6%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte temporal creix un 8,3%, mentre que l'indefinit ho fa un 2,2%.

La taxa d'atur se situa en el 10,23%, amb un total de 394.200 persones desocupades (105.500 menys que l'any anterior; amb un decrement del 21,1%). Per sexe, l'atur de les dones decreix un 24,9% interanual (amb una taxa d'atur del 10,85%) i el dels homes decreix un 16,8% (amb una taxa del 9,66%). Per edats, destaca la disminució de l'atur en el tram de 25 a 54 anys (−25,8%), seguit del tram de 16 a 24 anys (−21,4%). La població desocupada en el tram de 55 anys o més augmenta un 4,6% interanual. En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada disminueix en 1.200 persones (−0,3%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 177.700 persones (el 5,1% del total de l'ocupació) i disminueix un 4,5% interanual i un 8,2% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 105.500 homes i 72.200 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 423.800 persones, xifra que representa el 12,3% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un increment del 0,6% respecte del quart trimestre del 2021 i un increment del 7,9% si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector ocupa 240.700 homes i 183.100 dones.

El sector de les TIC ocupa 120.000 persones al primer trimestre del 2022 (un 4,7% menys que un any enrere i un 5,7% més que el trimestre anterior) i representa el 3,5% del total de l'ocupació.