Saltar al contingut principal

Compliment del Programa anual d'actuació estadística 2021 (PAAE 2021)

L'Idescat ha completat els treballs relatius al compliment de les actuacions estadístiques del PAAE 2021, que es difonen a l'apartat web Programes anuals d'actuació estadística a fi de garantir la transparència i accessibilitat a la informació oficial.

Aquest apartat incorpora, per cada actuació estadística, informació sobre els aspectes següents:

  • El grau de compliment de l'actuació
  • La informació disponible
  • La referència temporal de les dades
  • La desagregació territorial de les dades publicades
  • Els vincles als resultats estadístics publicats
  • Els motius de la falta de compliment

L'Idescat allotja al seu web una part dels resultats estadístics generats per la resta del Sistema estadístic de Catalunya per tal de facilitar-ne la consulta.

L'Idescat té com una de les seves funcions fer el seguiment de l'execució del PAAE, supervisar-lo i homologar-lo (article 2.s del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat). També li correspon elaborar un informe sobre el grau de compliment del PAAE (i, si s'escau, les causes de l'incompliment), del qual el Govern ha de donar compte al Parlament de Catalunya (article 13 de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya).