Enquesta de condicions de vida. 2016

L'indicador relatiu de risc de pobresa (que mesura la proporció de persones que tenen ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població) es va situar en el 19,2% l'any 2016. La taxa va ser similar a la del 2015, però aquesta estabilitat no es va traslladar a tots els grups d'edat, ja que els menors de 16 anys van millorar la taxa de risc de pobresa en 3,9 punts percentuals, mentre que els majors de 65 anys la van empitjorar en 2,9 punts.

L'Enquesta de condicions de vida 2016 ha incorporat noves preguntes i ha guanyat fiabilitat, gràcies a l'ampliació de la mostra que l'Idescat ha dut a terme a Catalunya, en col·laboració amb l'NE i amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Com a novetat, de les preguntes incorporades es desprèn que el 6,5% de les llars catalanes van haver de demanar ajuda a familiars, amics o entitats privades o religioses per obtenir aliments, roba o altres béns bàsics durant l'any 2016. A més, un 1,4% de les llars catalanes declaren que van estar privades, per causes econòmiques i almenys en una ocasió, d'una font d'energia necessària per realitzar les activitats de la vida diària.

El llindar de risc de pobresa va créixer un 4% respecte de l'any anterior i es va situar en 10.054 euros en el cas de les llars formades per una sola persona i en 21.114 en les llars de dos adults i dos infants.

El risc de pobresa, per grups d'edat, va ser superior entre els menors de 16 anys, amb un 24,0%, tot i que va baixar 3,9 punts respecte a l'any 2015. La taxa de risc de pobresa de les persones de 16 a 64 anys va ser del 19,0% i la dels més grans de 65 anys, del 15,0%.

L'any 2016, un 22,5% de la població catalana estava en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) en comparació amb el 23,5% de l'any 2015. La disminució d'aquest indicador s'ha d'atribuir a la disminució dels dos components no monetaris: les situacions de privació material severa declarades per les llars enquestades i la intensitat de treball a la llar, ja que el risc de pobresa es va mantenir pràcticament estable (0,2 punts percentuals).

L'Enquesta de condicions de vida mesura la incidència i composició de la pobresa mitjançant l'establiment d'un llindar de risc de pobresa. A més, ofereix informació sobre la distribució personal de la renda a partir dels ingressos anuals nets. D'altra banda, aporta dades sobre les privacions de les llars, les condicions dels habitatges i l'indicador de risc de pobresa o exclusió social harmonitzat. Es tracta d'una estadística de periodicitat anual que presenta els resultats per al conjunt de Catalunya. L'Idescat presenta una ampliació de resultats de l'Enquesta de condicions de vida 2016, realitzada conjuntament amb l'INE i amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2649

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de condicions de vida. 2016