Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions contributives de la Seguretat Social. 2016

L'any 2016, a Catalunya els serveis territorials de la Seguretat Social van gestionar un total de 1.694.430 pensions contributives amb un import anual de 22.124 milions d'euros. Aquest volum econòmic representava més del 10% del PIB de Catalunya i un increment de l'1,55% respecte de l'any 2015. Així mateix, era el 18,6% del volum d'aquest concepte per al conjunt d'Espanya.

Segons el règim de cobertura, el Règim general era àmpliament majoritari, ja que acollia el 73,0% de les pensions i el 82% del volum econòmic. D'altra banda, el Règim especial per a treballadors autònoms representava el 18,3% de les pensions i el 13% del volum econòmic.

Pel que fa al tipus de pensió, el 63,9% de les pensions corresponien a situacions de jubilació (que van percebre el 72% de l'import total) i el 23,3% corresponien a situacions de viduïtat (que van representar el 16,0% d'aquest import).

La informació que es difon avui completa la que es va publicar el setembre del 2016 sobre les Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda (PPSR).

El conjunt de les prestacions econòmiques periòdiques de sosteniment de la renda, conformen l'eix central del sistema de protecció social català, ja que absorbeixen al voltant del 60% dels recursos. Aquestes prestacions garanteixen el manteniment d'un cert nivell de renda per a aquells col·lectius que, pel motiu que sigui, veuen disminuïdes o anul·lades les seves fonts d'ingressos.

L'Idescat elabora anualment les dades sobre l'evolució del nombre de prestacions, l'import anual i la prestació mitjana de cada una de les prestacions econòmiques més rellevants: pensions contributives de la Seguretat Social, pensions del sistema de classes passives, pensions no contributives, prestacions per atur i rendes d'inserció. Les dades s'elaboren a partir de les fonts següents: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Institut Nacional de la Seguretat Social; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2828

Sou aquí:

  • Novetats
  • Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions contributives de la Seguretat Social. 2016