Comptabilitat trimestral. T4/2017

El producte interior brut va registrar un augment del 3,5% interanual i del 0,8% intertrimestral al quart trimestre del 2017.

Des de l'òptica de la demanda, l'aportació del sector exterior al creixement de l'economia catalana va ser d’un 1,1%. Destaca el saldo dels intercanvis amb l'estranger, que va ser d’un 0,9%, degut al bon comportament de les exportacions de béns i serveis, que van superar el de les importacions (6,9% i 4,1% respectivament) i van contrarestar la disminució del consum dels estrangers al territori (-0,5%). D’altra banda, la demanda interna va créixer un 2,7% interanual, degut bàsicament a un creixement del consum de les llars (2,0%).

Des de l'òptica de l'oferta, el fet més destacable va ser el creixement a l’alça de la indústria i la construcció, que amb un 6,4% van assolir els millors resultats dels darrers dos anys. El sector serveis va créixer un 2,6% interanual, mentre que l’agricultura és l'únic sector que va mostrar una taxa de variació negativa del 4,2%.

L'Idescat amplia els resultats de la Comptabilitat trimestral de Catalunya i publica els agregats del PIB des del vessant de l'oferta i la demanda, a preus corrents i en índexs de volum. Així mateix, publica les taxes de variació interanual de les sèries a preus corrents i les taxes intertrimestrals de les sèries corrents i en volum. A més, en l'oferta, l'Idescat amplia el detall dels serveis amb les agrupacions de branques següents: comerç, transport i hostaleria; activitats immobiliàries, professionals i altres; i Administració pública, educació, sanitat i serveis socials.

El producte interior brut (PIB) és la suma del valor de tots els béns i serveis finals produïts per una economia en un determinat període de temps. Les variacions del PIB s'utilitzen per mesurar el creixement econòmic. Els agregats que formen el PIB constitueixen el quadre macroeconòmic, ja sigui trimestral o anual, de l'economia catalana. El PIB des del punt de vista de l'oferta informa sobre la producció de cadascun dels sectors, mentre que des del de la demanda ho fa sobre la despesa en consum de les llars i les administracions públiques, la despesa en inversió (formació bruta de capital) i l'efectuada pel sector exterior.

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2909

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comptabilitat trimestral. T4/2017