Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2016

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 130.002 milions d'euros a Catalunya l'any 2016, segons l'Estadística estructural d’empreses del sector industrial. El nombre de persones ocupades en les empreses d’aquest sector va ser de 460.124, i el valor afegit brut que van generar va superar els 31.816 milions d’euros.

Les branques industrials que destaquen pel seu volum de negoci són les indústries de productes alimentaris, amb 23.411 milions d’euros (18% del total de la indústria), les indústries químiques, amb 16.830 milions d’euros (12,9%) i la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb 16.219 milions d’euros (12,5%).

Pel que fa a la destinació geogràfica de les vendes, el 34,6% de les vendes del sector es van dirigir a l’estranger (el 24,2% a països de la Unió Europea i el 10,4% a la resta del món). Les branques més destacades per les seves vendes a l’estranger van ser la de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb el 25,4% del total de vendes industrials a l’estranger; les indústries químiques, amb el 16,4%, i les indústries de productes alimentaris, amb el 12,8%.

Totes aquestes magnituds situen la productivitat aparent per treballador del sector industrial en 68.160 euros.

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, anomenada Enquesta industrial d’empreses fins a l’any de referència 2014, és la principal font estadística dels sectors industrials. La seva finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses industrials (nombre d'establiments i d'ocupats, producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc.) i estimar-ne les principals macromagnituds, amb una gran desagregació sectorial.

La font primària d’informació és l’Estadística estructural d’empreses del sector industrial, que és una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE, amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre els dos instituts). L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya.

A partir de l’any de referència 2015 s’executa el projecte d’integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

  • Qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors.
  • Dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius.
  • Nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

L'any de referència 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors, ja que l'evolució de les variables pot reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques en l'estimació de les esmentades variables. Consegüentment, els resultats publicats del període 2008 a 2015 passen a integrar la sèrie històrica que podeu consultar a l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial 2008-2015.

Estadística estructural d'empreses del sector industrial