Saltar al contingut principal

Indicadors de confiança empresarial. T1/2019

L'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de Catalunya disminueix un 0,2% al primer trimestre del 2019 respecte del quart trimestre del 2018, i també decreix en el conjunt d'Espanya, un 1,0%. La disminució de l'índex s'explica per la davallada del 3,4% de la confiança empresarial de la indústria en relació amb el trimestre anterior. En canvi, es produeix una millora de la confiança en els sectors de l'hostaleria i transport (1,8%), la construcció (1,7%) i el comerç (1,2%), mentre que en la resta de serveis es manté pràcticament estable (−0,1%).

L'Idescat elabora l'Índex de confiança empresarial harmonitzat tant per al conjunt de Catalunya com per als sectors d'activitat de la indústria, la construcció, el comerç, l'hostaleria i transport i la resta de serveis. També el presenta desagregat per grandària de l'establiment i per demarcacions camerals (o agrupacions).

La finalitat de l'Índex de confiança empresarial harmonitzat és recollir l'opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci, i anticipar l'evolució de les economies a què fan referència.

La variable utilitzada en el càlcul és la marxa del negoci de l'establiment en el trimestre finalitzat (situació) i en el trimestre entrant (expectatives). L'Índex de confiança empresarial harmonitzat es calcula utilitzant com a base el primer trimestre del 2013.

Les dades per al càlcul provenen de la integració de la mostra de l'Enquesta de clima empresarial (que elabora l'Idescat amb la Cambra de Comerç de Barcelona) i de la mostra per a Catalunya de l'enquesta Indicadors de confiança empresarial, que realitza l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica