Saltar al contingut principal

Projeccions de població (base 2018)

La població de Catalunya creixerà i se situarà en 8,009 milions el 2030, segons l’escenari mitjà de les Projeccions de població (base 2018). En el període 2018-2030 la població augmentarà en gairebé mig milió de persones, principalment per efecte de la migració, ja que el creixement natural (naixements menys defuncions) serà negatiu. A llarg termini, la població de Catalunya creixeria moderadament i el 2060 se situaria en 8,770 milions d’habitants.

L’Idescat proporciona tres escenaris de projeccions de població (alt, mitjà i baix), basant-se en diferents hipòtesis de fecunditat, esperança de vida i fluxos migratoris.

Pel que fa a la població en edat escolar de 0 a 15 anys, disminuirà i passarà dels 1,264 milions del 2018 als 1,137 milions el 2030. La disminució afectarà principalment les etapes d’educació infantil i primària, on baixarà un 5,5% i un 17,8%, respectivament. En canvi, en les etapes d’educació secundària postobligatòria i d’ensenyament universitari la població augmentarà.

Respecte a la població en edat de treballar , de 16 a 64 anys, augmentarà lleugerament, fruit dels saldos migratoris previstos. Aquesta població potencialment activa passaria de 4,863 milions el 2018 a 5,088 milions el 2030. Paral·lelament, la població en edat de treballar estarà més envellida, ja que augmentarà la població de 45 a 64 anys, tant en valor absolut com en percentatge.

La població de 65 anys i més passaria d’1,417 milions el 2018 (el 18,8% de la població) a 1,785 milions el 2030 (el 22,3%) i a 2,615 milions el 2060 (29,8%). L’envelliment serà especialment visible en el nombre de majors de 80 anys, que passaria dels 460.000 habitants el 2018 als 567.000 el 2030 i 1.173.000 el 2060.

L’esperança de vida continuarà augmentant i el 2030 se situarà en els 83,2 anys per als homes i 88 per a les dones (80,8 anys i 86,3 anys respectivament el 2016).

A escala territorial, en l’horitzó del 2030 tots els àmbits tindran més població respecte al 2018 excepte les Terres de l’Ebre, on disminuirà (−0,7%). Els àmbits amb més creixement en termes relatius d’aquí al 2030 serien el Penedès (8,1%), les Comarques Gironines (7,8%), el Camp de Tarragona (7,8%) i el Metropolità (6,2%). El creixement seria més moderat a les Comarques Centrals (5,5%) i Ponent (2,5%), mentre que seria més feble a l’Alt Pirineu i Aran (0,2%).

Les comarques que creixeran més en termes relatius són el Gironès (11,5%), el Baix Penedès (11,5%), el Tarragonès (11,1%) i el Maresme (10,1%). A l’extrem oposat, la Terra Alta (−8,0%), el Pallars Sobirà (−4,2%), les Garrigues (−3,7%) i l’Alta Ribagorça (−3,3%) són les que perdran més població en termes relatius. La ciutat de Barcelona creixeria un 2,1% i passaria dels 1,614 milions d’habitants el 2018 als 1,648 milions el 2030.

A partir de la difusió d’aquests resultats estadístics s’ha elaborat la publicació Projeccions de població (base 2018). Principals resultats , on s'analitzen les xifres i la composició de la població en els horitzons 2030 i 2060, així com els resultats comarcals en l’horitzó 2030, i es detalla l'evolució dels components del creixement (natalitat, mortalitat i migració).

Les projeccions de població base 2018 ofereixen dades per a Catalunya, les 41 comarques i Aran, el municipi de Barcelona, els 8 àmbits del Pla territorial i les 4 províncies. El punt de partida és la població a 1 de gener de 2018. Per a Catalunya ofereixen dades per al període 2018-2061 i per a les comarques i Aran, el municipi de Barcelona, els àmbits del Pla territorial i les províncies ofereixen dades per al període 2018-2038.

La data de referència de les poblacions és l’1 de gener de cada any. Els resultats de les projeccions de població base 2018 s’ofereixen desagregats per sexe i edat simple. Els resultats de Catalunya s’ofereixen fins al grup obert d’edat de 105 anys i més.