Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T1/2019

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,1% interanual i del 0,6% intertrimestral al primer trimestre del 2019.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna creix un 2,1%, amb una desacceleració del consum de les llars (1,1%) i un repunt del consum de les administracions públiques (2,8%). La formació bruta de capital es manté com el component de la demanda interna més dinàmic (4,1%). Pel que fa al sector exterior, mostren taxes negatives tant les exportacions totals amb l'estranger (−1,1%) com les importacions totals (−0,3%).

Des de l'òptica de l'oferta, el sector de la construcció manté una taxa de creixement interanual elevada (5,3%), i els serveis continuen mostrant un bon comportament, amb un increment del 3,0% respecte del mateix període de l'any anterior. La indústria assoleix unes taxes de creixement interanual negatives (-0,8%), tot i que mostra una millora respecte al trimestre anterior. Per la seva banda, el sector agrari recupera taxes de creixement positives (0,5%).

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.