Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. 2019

La població ocupada va augmentar un 2,3% a Catalunya el 2019 i va assolir un valor mitjà de 3.440.700 persones, 575.700 de les quals fa menys d'un any que treballen en l'ocupació actual. La taxa d'ocupació de 20 a 64 anys es va situar en el 73,6%, 0,7 punts més que l'any anterior.

La taxa d'atur es va situar en l'11,0% de mitjana a Catalunya el 2019, amb un total de 426.400 persones desocupades, un 2,3% menys que al 2018, segons l'EPA. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 125.200 (el 4,1% del total de les llars catalanes), fet que representa una disminució del 4,2% respecte a un any enrere.

Pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana anual d'atur va disminuir 1,5 punts respecte del 2018 i es va situar en el 26,2% de la població activa de 16 a 24 anys.

La població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari va decréixer 1,3 punts i es va situar en el 73,8%, mentre que la població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari va augmentar 3,3 punts respecte al 2018 i es va situar en el 50,6% (43,9% en el cas dels homes i 57,1% en el cas de les dones). L'abandonament prematur dels estudis va augmentar 2 punts respecte al 2018 i va afectar el 19,0% de la població de 18 a 24 anys.

L'Idescat publica la informació de síntesi de l'EPA per al 2019, que complementa els resultats ja difosos a l'apartat monogràfic d'aquesta estadística.