Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T1/2020

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2020 registra un saldo de −34,3 punts. El 44,3% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió desfavorable de la marxa del seu negoci al primer trimestre, mentre que el 10,0% la té favorable i el 45,7% considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots els sectors presenten saldos negatius en la marxa del negoci, encapçalats per l'hostaleria i la construcció, amb −60,7 i −37,4 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al segon trimestre del 2020 registren un saldo de −75,3 punts. Només l'1,8% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 77,0% opina que serà desfavorable, percentatge que s'eleva fins al 96,8% en el cas de l'hostaleria. El 21,2% restant considera que es mantindrà estable.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les posteriors modificacions que han limitat la realització d'activitats no essencials, poden dificultar la comparació dels indicadors de clima empresarial del període de referència actual amb els de la resta de períodes.