Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2020

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) disminueix un 7,2% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2020. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta una disminució del 5,4% respecte a un any enrere, atès que el comerç decreix un 4,5% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 6,8%. Dins d'altres serveis, disminueixen tots els sectors, excepte el de les activitats administratives i serveis auxiliars (1,6%); els decrements més destacats són al sector de l’hostaleria (−21,6%) i a les activitats professionals, científiques i tècniques (−9,2%).

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, limita la llibertat de circulació de les persones (art. 7) i suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes amb determinades excepcions (art. 10.1), les activitats d'hostaleria (art. 10.4) amb les excepcions establertes a l'Ordre TMA/227/2020, de 23 de març, i a l'Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, i les activitats de restauració, que només poden fer serveis de lliurament a domicili. Aquest fet ha generat una situació sense precedents en l'activitat del sector serveis a partir de la segona meitat del mes de març. Malgrat aquesta circumstància, la taxa de resposta ha estat molt acceptable, de manera que la qualitat dels indicadors és similar a la de qualsevol altre període.