Saltar al contingut principal

Projeccions de llars. 2018-2048

Es preveu que el nombre de llars a Catalunya augmentarà fins a assolir una xifra de 3,72 milions el 2048, dada que equival a 694.078 llars més que el 2018, segons l'escenari mitjà. Quant a la grandària mitjana de les llars, el 2048 seria de 2,28 persones, mentre que el 2018 era de 2,47.

Les llars d'una persona són les que més augmentarien en termes relatius a les pròximes tres dècades, fins a arribar a 1,12 milions l'any 2048, fet que representaria que el 30% de les llars estaran constituïdes per una sola persona.

Quant a grups d’edat, en el període 2018-2048 l'augment més elevat de llars unipersonals seria el de persones de 80 anys o més (95,9%). Es preveu que l'any 2048 hi haurà 287.982 llars formades per persones soles de 80 anys o més, de les quals el 78% seran dones.

Les llars de dues persones són les més nombroses i es preveu que augmentaran fins al 35% del total de llars, mentre que s'estima un creixement baix de les llars formades per tres persones, que representaran el 18% de les llars catalanes. En relació amb les llars de quatre membres, es preveu una lleugera reducció del seu nombre i que el seu pes en el conjunt de les llars catalanes minvi fins al 13%. Les llars més grans, les formades per cinc o més persones, continuaran els propers anys la reducció en nombre i el 2048 representaran el 4% de les llars catalanes.

Respecte a la distribució territorial, la Terra Alta és l'única comarca on disminuiria el nombre total de llars a l'horitzó de l'any 2033. Per la seva banda, les llars unipersonals i de dues persones s'incrementarien a totes les comarques.

De la mateixa manera, la grandària mitjana de les llars disminuiria a tot el territori, i oscil·larà entre les 2,13 persones del Pallars Jussà, i les 2,55 del Pla de l'Estany a l'horitzó del 2033.