Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T3/2022

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 4,3% al tercer trimestre del 2022. En termes intertrimestrals, la variació és del 0,3%.

Des de l'òptica de la demanda, l'evolució del PIB s'explica principalment per l'augment del 2,1% de la demanda interna i del 10,5% les exportacions totals de béns i serveis amb l'estranger.

La formació bruta de capital és el component de la demanda interna que més augmenta, amb una taxa interanual del 5,4%, degut sobretot a l'increment del 6,5% de la inversió en construcció. El consum de les llars registra un augment d'un 1,0% i el consum de les administracions públiques d'un 1,5%.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger s'han incrementat un 10,5% interanual. Les exportacions de béns i serveis han crescut un 3,9% i el consum dels estrangers en el territori un 102,5% respecte de l'any anterior. D'altra banda, l'evolució de les importacions totals de l'estranger també mostra un augment interanual del 8,8%.

Des de l'òptica de l'oferta, el sector serveis i la construcció mostren taxes positives al tercer trimestre, del 6,3% i del 3,6%, respectivament. En canvi, el sector industrial mostra una taxa de variació interanual del −2,4% i l'agrari, del −16,0%.

La Comptabilitat trimestral és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.