Saltar al contingut principal

Estimacions de població. 2022. Dades definitives

La població de Catalunya va augmentar en 7.951 habitants durant l'any 2021, segons dades definitives de les Estimacions de població. La migració amb l'estranger (23.270 persones) va ser l'únic component positiu del creixement de la població el 2021. En canvi, l'aportació del creixement natural va ser de −11.708 persones (57.634 naixements menys 69.342 defuncions) i la del saldo migratori amb la resta d'Espanya de −3.708 persones. La població resident a Catalunya és de 7.747.709 persones a 1 de gener del 2022.

L'any 2021 la població va créixer en 34 comarques, i va disminuir en 7 comarques i Aran. El Baix Penedès (18,3‰) i el Garraf (14,0‰) van ser les comarques amb majors creixements en termes relatius, mentre que Aran (− 6,9‰) i el Barcelonès (− 6,6‰) van ser les que van perdre més població.

El creixement natural va ser negatiu a totes les comarques excepte a la comarca del Gironès (381) i la Segarra (2). El Barcelonès (− 4.719), el Maresme (− 1.157) i el Baix Llobregat ( −488) van ser les comarques amb un creixement natural menor.

Pel que fa al creixement migratori (migracions, tant amb la resta de Catalunya i la resta d’Espanya com l’estranger) va ser positiu en 39 comarques i només Aran, el Barcelonès i el Tarragonès van registrar un saldo de signe negatiu.

El procés d’envelliment de la població catalana continua, com a resultat de la combinació d’una natalitat baixa i una esperança de vida alta. El percentatge de població de 65 anys o més ha passat del 19,0% el 2021 al 19,3% el 2022.

L'envelliment de la població presenta diferències importants en el territori. En sis comarques, almenys una quarta part de la població té 65 anys o més: la Terra Alta (29,2%), el Ripollès (25,8%), el Pallars Jussà (25,6%), el Priorat (25,3%), la Ribera d’Ebre (25,2%) i les Garrigues (25,2%). En canvi, Aran (15,9%) i les comarques del Gironès (16,0%), el Vallès Occidental (17,3%), el Vallès Oriental (17,6%) i el Tarragonès (17,6%) són les que tenen menor percentatge de població de 65 anys o més.