Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T4/2022

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2022 registra un saldo de 6,4 punts. El 23,0% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al quart trimestre, mentre que el 16,6% la té desfavorable i el 60,4% considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots presenten saldos positius. Destaquen els sectors de l'hostaleria i la construcció amb saldos de 9,9 i 9,2 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al primer trimestre del 2023 registren un saldo de −3,8 punts. El 15,1% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 18,9% opina que serà desfavorable. El 65,9% restant considera que es mantindrà estable.