Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T4/2022

La població ocupada a Catalunya va créixer un 0,6% interanual al quart trimestre del 2022 i es va situar en 3.519.000 persones. En nombres absoluts, l'augment interanual va ser de 20.800 persones. En relació amb el tercer trimestre del 2022, s'observa una disminució de 40.900 persones ocupades (−1,1%).

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals,els que van encapçalar el creixement de la població ocupada van ser la indústria (31.100 persones; 5,3%) i els serveis (4.700 persones; 0,2%). Per contra, la construcció va decréixer en 4.900 persones (−2,5%) i l'agricultura ho va fer en 10.000 persones (−17,0%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada va créixer a la indústria (15.500 persones; 2,6%), mentre que va baixar als serveis (−31.200 persones; −1,2%), a la construcció (−22.600 persones; −10,3%) i a l'agricultura (−2.600 persones; −5,0%).

Per sexe, en termes interanuals, l'ocupació va créixer en les dones (1,3%) i es va mantenir estable en els homes (0,0%). Si es compara amb el tercer trimestre de l'any, l'ocupació de les dones també va créixer (0,5%), mentre que la dels homes va disminuir (−2,7%). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es va produir entre la població de 16 a 24 anys (17,1%), col·lectiu que va decréixer, però, un 8,4% respecte al trimestre anterior. La població ocupada de 25 a 54 anys va disminuir un 1,8% interanual i un 0,8% intertrimestral. Finalment, la població ocupada de 55 anys o més va augmentar un 4,7% interanual i un 0,3% respecte al tercer trimestre del 2022.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, va créixer l'ocupació a jornada parcial (5,9%), mentre que va decréixer la de jornada completa (−0,1%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte temporal va baixar un 27,2%, mentre que l'indefinit va pujar un 8,7%.

La taxa d'atur es va situar en el 9,91%, amb un total de 387.200 persones desocupades (8.200 persones menys que l’any anterior,que representa una disminució del 2,1%). Per sexe, l'atur de les dones va decréixer un 12,3% interanual (amb una taxa d'atur del 10,14%), però el dels homes va créixer un 10,4% (amb una taxa del 9,70%). Per edats, destaca la disminució de l'atur en el tram de 16 a 24 anys (−23,5%) i l'augment en el tram de 55 anys o més (15,5%). En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada va augmentar en 21.900 persones (6,0%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural es va situar en 167.900 persones (el 4,8% del total de l'ocupació) i va disminuir un 13,2% interanual i un 9,3% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura va ocupar 92.000 homes i 75.900 dones.

En el sector turístic, la població ocupada va ser de 455.900 persones, xifra que representa el 13,0% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa una disminució del 5,7% respecte del tercer trimestre del 2022 i un increment del 8,3%, si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector va ocupar 253.200 homes i 202.700 dones.

El sector de les TIC va ocupar 123.700 persones al quart trimestre del 2022 (un 8,3% més que un any enrere i un 2,4% més que el trimestre anterior) i va representar el 3,5% del total de l'ocupació.