Saltar al contingut principal

Estimació de la població centenària. 2017

La població centenària de Catalunya era de 1.950 persones a 1 de gener de 2017, xifra que va representar un augment del 6,8% respecte a un any enrere. Segons l’estadística Estimació de la població centenària, hi havia 260 centenaris per cada milió d’habitants.

Les dones representaven el 82,1% de la població centenària, mentre que els homes eren el 17,9%. La distribució per sexe és molt estable en el temps: en els darrers 15 anys, el percentatge de dones dins de la població centenària s’ha mantingut al voltant del 82%.

El 2017, hi havia 780 persones amb 100 anys, 490 persones amb 101 anys, 320 persones amb 102 anys, 165 persones amb 103 anys, 100 persones amb 104 anys i 100 persones amb 105 anys i més.

S'ofereixen dades del 2017 i s’actualitzen les dades del període 2003-2016.