Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2018

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 6,2% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2018. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 5,3% respecte a un any enrere, atès que el comerç creix un 3,5% i el sector altres serveis (és a dir, els no comercials) un 8,4%. Dins d'altres serveis, augmenten tots els sectors, amb increments destacats a les activitats administratives i serveis auxiliars (15,0%), i a les activitats professionals, científiques i tècniques (8,6%).

Els indicadors de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) del sector serveis mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicació, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) que l'INE calcula mensualment, l'Idescat elabora trimestralment l'informe sobre la conjuntura dels indicadors del sector serveis. Per calcular l'IPROSS, en primer lloc es pondera el pes dels components del sector serveis en funció del seu valor afegit i s'obté l'index agregat per valor afegit (IAVASS). En segon lloc, s'elimina de l'IAVASS la influència que tenen els preus sobre l'activitat econòmica per tal de conèixer el seu creixement real (en volum). L'IPROSS és, per tant, l'indicador que reflecteix millor l'evolució real del sector serveis de mercat no financer.