Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T4/2019

El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment de l'1,3% interanual i del 0,0% intertrimestral al quart trimestre del 2019.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna (0,6%) és el component que més va influir en la desacceleració del creixement del PIB aquest trimestre, degut a la minoració del creixement del consum de les llars (0,4%). El consum de les administracions públiques es va mantenir a un bon nivell (3,4%), mentre que la formació bruta de capital va mostrar una forta contracció amb una taxa negativa (−1,0%). Pel que fa a les exportacions totals a l'estranger, van créixer un 3,1%, mentre que les importacions totals van presentar una taxa negativa del 3,5%.

Des de l'òptica de l'oferta, el sector serveis, amb un creixement de l’1,7%, va disminuir lleugerament l'activitat. La indústria també va registrar un decrement del 0,4%, en la línia dels trimestres precedents. La construcció va presentar al llarg de l'any una reducció continuada de l'activitat, fins a registrar una taxa negativa del 0,5% al quart trimestre. Finalment, el sector agrari també va reduir l'activitat un 3,5%.

La comptabilitat trimestral té com a referència metodològica la Revisió estadística 2019 i és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La Revisió estadística 2019 és una actualització dels comptes econòmics duta a terme per incorporar noves fonts d’informació i millorar els procediments d'estimació del conjunt de variables. Aquesta Revisió estadística 2019 està impulsada per Eurostat, per homogeneïtzar els canvis dels comptes nacionals de tots els estats membres de la Unió Europa.

En aquest novetat, Idescat ha revisat les sèries econòmiques del PIB de Catalunya des de l’òptica de l’oferta, demanda i rendes, així com les variables relacionades amb l’ocupació. Atès que aquesta revisió no ha comportat cap canvi conceptual i, per tant, el SEC 2010 continua com a referent metodològic, totes les modificacions són canvis estadístics, associats a noves fonts d’obtenció d’informació o millores en els procediments interns d’estimació en la sèrie disponible 2000-2019.