Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T3/2021

La població ocupada a Catalunya creix un 4,7% interanual al tercer trimestre del 2021 i se situa en 3.479.400 persones. En nombres absoluts l'augment interanual és de 155.500 persones. En relació amb el segon trimestre del 2021, s'observa un augment de 62.300 persones ocupades (1,8%).

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, encapçalen el creixement de la població ocupada els serveis (130.800 persones; 5,3%), la construcció (11.600 persones; 5,7%), l'agricultura (7.300 persones; 15,1%) i la indústria (5.900 persones; 1,0%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada també creix als serveis (42.600 persones; 1,7%), a la indústria (23.800 persones, 4,2%) i a l'agricultura (4.500 persones; 8,8%), mentre que baixa a la construcció (−8.600 persones; −3,9%).

Per sexe, en termes interanuals l'ocupació creix més en les dones (5,8%) que en els homes (3,7%). Si comparem amb el segon trimestre de l'any, l'ocupació de les dones també té un creixement superior al dels homes (2,5% i 1,2%, respectivament). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 16 a 24 anys (19,7%), col·lectiu que, alhora, protagonitza l'increment més elevat respecte del trimestre anterior (15,8%). La població ocupada de 55 anys i més mostra un creixement interanual del 4,9% i intertrimestral del 0,6%. Finalment, la població ocupada de 25 a 45 anys augmenta un 3,4% interanual i un 1,0% intertrimestral.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, creix l'ocupació a jornada completa (6,2%), mentre que decreix a jornada parcial (−4,8%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte temporal creix un 18,9%, mentre que l'indefinit ho fa un 2,8%.

La taxa d'atur se situa en el 10,92%, amb un total de 426.700 persones desocupades (79.900 menys que l'any anterior; amb un decrement del 15,8%). Per sexe, l'atur de les dones decreix un 15,0% interanual (amb una taxa d'atur de l'11,84%) i el dels homes decreix un 16,6% (amb una taxa del 10,08%). Per edats, destaca la disminució de l'atur en el tram de 16 a 24 anys (−36,2%), seguit del tram de 25 a 54 anys (−13,0%). La població desocupada en el tram de 55 anys o més augmenta un 2,7% interanual. En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada disminueix en 51.900 persones (−10,8%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 190.400 persones (el 5,5% del total de l'ocupació) i augmenta un 16,5% interanual i un 2,6% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 114.400 homes i 76.100 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 456.300 persones, xifra que representa el 13,1% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un increment del 7,5% respecte del segon trimestre del 2021 i un increment del 9,8% si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector ocupa 262.100 homes i 194.100 dones.

El sector de les TIC ocupa 114.00 persones al tercer trimestre del 2021 (un 11,4% menys que un any enrere i un 10,5% menys que el trimestre anterior) i representa el 3,3% del total de l'ocupació.