Saltar al contingut principal

Índex socioeconòmic territorial. 2019

L'Idescat difon l'índex socioeconòmic territorial (IST) de l'any 2019, que resumeix diverses característiques socioeconòmiques de la població resident en un territori i quantifica les diferències dins de Catalunya. Els resultats es proporcionen per agrupacions censals, que estan constituïdes per un conjunt de seccions censals territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica. Cada agrupació censal té entre 5.000 i 20.000 habitants.

L'IST divideix Catalunya en 853 agrupacions censals, entre les quals s'observen importants diferències en el nivell socioeconòmic dels seus habitants. L'any 2019, hi havia 37 agrupacions que tenien un IST que superava en més de 25 punts percentuals la mitjana catalana i a l'altre extrem, n'hi havia 64 amb un IST 25 punts o més per sota de la mitjana.

De les 37 agrupacions amb el nivell socioeconòmic més elevat, totes menys una estaven a l'Àmbit Metropolità: Barcelona ciutat en tenia 24, Sant Cugat del Vallès 7 i Esplugues de Llobregat, Sabadell, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Matadepera i Girona ciutat en tenien una. Les tres agrupacions amb l'IST més elevat de Catalunya van ser les següents: Barcelona 78 (les Tres Torres) amb un IST 137,5, Barcelona 82 (Can Castelló, Modolell i Can Ballescar) amb un IST 135,8 i Sant Cugat del Vallès 8 (Parc Central - el Colomer - Pla de la Pagesa - Can Majó) amb un IST 135,1.

En canvi, les 64 agrupacions censals de nivell socioeconòmic més baix estaven distribuïdes per tot Catalunya, però hi havia 4 municipis que destacaven perquè en tenien un major nombre: l'Hospitalet de Llobregat (7), Santa Coloma de Gramenet (6), Badalona (6) i Barcelona (5). Les 3 agrupacions censals amb nivell socioeconòmic més baix eren Salt 3 (Nucli Urbà Nord-oest) amb un IST 34,3, Santa Coloma de Gramenet 13 (el Fondo Alt) amb un IST 51,7 i Badalona 9 (Sant Roc Oest - sector Plaça de Camarón de la Isla) amb un IST 52,0.

Els resultats del municipi de Barcelona s'ofereixen també pels 73 barris de la ciutat, definits per l'Ajuntament. L'any 2019, només n'hi havia 3 amb un IST 25 punts percentuals més baix que la mitjana catalana: Ciutat Meridiana (el més baix del municipi amb un IST de 67,0), la Trinitat Vella i la Marina del Prat Vermell. A l'altre extrem, hi havia 7 barris amb un IST que superava la mitjana catalana en més de 25 punts percentuals: el Putxet i el Farró, la Vila Olímpica del Poblenou, Pedralbes, Sarrià, Sant Gervasi – la Bonanova, Sant Gervasi – Galvany i les Tres Torres (el més alt del municipi amb un IST de 136,2).

Els resultats per agrupacions censals i municipis es poden consultar a través de mapes interactius.

Mapa

L'IST concentra en un sol valor la informació de 6 indicadors: 2 de situació laboral, 2 de nivell educatiu, 1 d'immigració i 1 de renda.

  • Població ocupada de 20 a 64 anys (65,0% al conjunt de Catalunya). Aquest indicador mostrava el valor més alt (78,9%) a l’agrupació censal Sant Joan Despí 3 (Nucli Antic – Eixample) i el més baix (37,4%) a Girona 2 (la Font de la Pólvora – Vila-roja).
  • Treballadors de baixa qualificació (12,2% al conjunt de Catalunya). Les agrupacions censals amb el valor més baix (1,5%) van ser Barcelona 85 (Tuset) i Barcelona 72 (la Font dels Ocellets i Santa Gemma). En canvi, el valor més elevat (39,9%) va ser el de Salt 3 (Nucli Urbà Nord-oest).
  • Població de 20 anys o més amb estudis baixos (16,8% al conjunt de Catalunya). L'agrupació amb el valor més baix (2,6%) va ser Sant Cugat del Vallès 8 (Parc Central - el Colomer - Pla de la Pagesa - Can Majó). En canvi, el valor més elevat (42,2%) va ser el de Salt 3 (Nucli Urbà Nord-oest).
  • Població jove sense estudis postobligatoris (27,9% al conjunt de Catalunya). Aquest indicador és el que mostra més desigualtat entre les agrupacions. L'agrupació amb el valor més baix (4,2%) va ser Sant Cugat del Vallès 8 (Parc Central - el Colomer - Pla de la Pagesa - Can Majó); en canvi, el valor més elevat (79,7%) va ser el de Girona 2 (la Font de la Pólvora - Vila-roja).
  • Estrangers de països de renda baixa o mitjana (12,2% al conjunt de Catalunya). L'agrupació censal amb el valor més baix (1,5%) va ser la de Sant Feliu de Llobregat 4 (Mas Lluhí), mentre que el valor més elevat (55,0%) va ser el de Salt 3 (Nucli Urbà Nord-oest).
  • Renda mitjana per persona (13.634 € al conjunt de Catalunya). L'agrupació censal amb el valor més elevat (31.925 €) va ser Barcelona 83 (el Turó Parc) i la que tenia el valor més baix (6.155 €) va ser Girona 2 (la Font de la Pólvora - Vila-roja).

Les dades de l'IST estan disponibles anualment a partir de l'any 2015. La comparació de l'IST 2019 amb els anys anteriors es pot veure afectada per les millores metodològiques introduïdes en els indicadors laborals i d'estudis de la població.