Estimacions de població. 2017. Dades definitives

La població resident a Catalunya és de 7.496.276 persones, a 1 de gener de 2017, segons les dades definitives de les Estimacions de població. Aquesta xifra representa un augment de 47.944 habitants respecte d'un any enrere (un 6,4 per cada mil habitants) i consolida la tendència de creixement iniciada l'any anterior. El component principal del creixement de la població el 2016 ha estat el saldo migratori amb l'estranger (estimat en 38.371 persones), seguit d'un creixement natural de 5.684 persones (68.973 naixements menys 63.289 defuncions) i un saldo migratori amb la resta d'Espanya positiu de 3.889 persones.

L'anàlisi territorial mostra que la població ha crescut a 25 comarques i a l'Aran, i ha disminuït a 16 comarques. Les comarques que han crescut més han estat el Baix Penedès (12,5‰), el Gironès (11,1‰) i el Barcelonès (9,5‰). D'altra banda, l'Alt Urgell (−10,2‰), el Baix Ebre (−9,9‰) i la Ribera d'Ebre (−9,1‰) han estat les que han perdut més població en termes relatius.

Per edats, el 2016 la població ha augmentat en els grups de 10 a 29 anys (30.348 persones), en els de 40 a 74 anys (65.354 persones) i en els majors de 80 anys (11.341 persones). En canvi, la població ha disminuït en els grups de 0 a 9 anys (9.882 persones menys), en els de 30 a 39 anys (41.886 persones menys) i en els de 75 a 79 anys (7.331 persones menys).

El procés d'envelliment continua, com a resultat de la combinació d'una natalitat baixa i una esperança de vida alta, i des de l'any 1995 a Catalunya hi ha més població major de 65 anys que població menor de 15 anys. A 1 de gener de 2017 hi ha 117,5 persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 15 anys (índex d'envelliment). El percentatge de població de 65 anys i més ha passat del 18,5% el 2016 al 18,6% el 2017. La composició per edats dels majors de 65 anys també envelleix, i el nombre de majors de 85 anys per cada 100 majors de 65 anys (índex de sobreenvelliment) ha passat de 16,1 el 2016 a 16,4 el 2017.

Les estimacions de població tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística acurada dels efectius de població, quan no es disposa de dades censals, i continuar la sèrie temporal homogènia sobre l'evolució anual de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat. La referència temporal de les estimacions de població correspon a l'1 de gener i al'1 de juliol. Les dades que ara es difonen substitueixen les dades avançades difoses fa uns mesos i n'amplien la desagregació territorial.

La disponibilitat de la distribució per edat i sexe de la població 2017 a partir de les estimacions de població permet obtenir les mesures clàssiques de l'estructura per edats i actualitzar els indicadors demogràfics d'estructura (envelliment de la població, relació nens per dones en edat fèrtil, edat mitjana de la població, etc).

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2846

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estimacions de població. 2017. Dades definitives