Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T4/2018

El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment de l'1,8% interanual i del 0,4% intertrimestral al quart trimestre del 2018.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna va créixer un 2,4%, per l'augment del consum de les administracions públiques (2,3%) i la formació bruta de béns d’equipament (6,1%). En canvi, el consum de les llars va evolucionar a la baixa amb una reducció de dues dècimes fins a l’1,5%. Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger van mostrar una desacceleració i es van situar amb un creixement del 0,4%. El component més important, les exportacions de béns i serveis, ha tingut una evolució negativa (−1,1%); en canvi el consum dels estrangers al territori va créixer un 9,5%. Pel que fa a les importacions totals van augmentar un 2,4%.

Des de l'òptica de l'oferta, va destacar la taxa de variació negativa de la indústria (−2,4%). La construcció, amb un 5,2%, va mantenir un creixement notable i els serveis també es van mantenir força estables, amb un augment del 2,9%. L'agricultura va presentar una taxa de variació negativa de l’1,2%.

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.