Saltar al contingut principal

Enquesta contínua de llars. 2018

L'any 2018 a Catalunya hi havia 3.004.300 llars, segons els resultats de l’Enquesta contínua de llars. El nombre mitjà de persones per llar era de 2,5. Segons el nombre de membres, les llars unipersonals eren el 26,0%; les llars de dues persones, el 31,4%; les de tres persones, el 20,3%, i les de quatre persones i més, el 22,3%.

El tipus de llar més freqüent era el d'un sol nucli, amb 2.087.400 llars, que representaven el 69,5% del total. D’aquestes, 1.052.900 eren parelles amb fills; 719.600 eren parelles sense fills i 314.900 eren nuclis monoparentals (pare o mare amb un o més fills). Les llars de dos nuclis o més (49.300 llars) representaven un percentatge molt baix (1,6%); en canvi, les llars sense nucli (867.600) representaven el 28,9% i la gran majoria d’aquestes eren unipersonals (780.800).

L’any 2018 el 13,3% de la població major de 20 anys vivia sola, amb importants diferències segons l’edat i el sexe. El percentatge de persones menors de 65 anys que viuen soles està per sota d’aquest 13,3%, però aquest percentatge creix considerablement amb l’edat. Una de cada cinc persones de 65 a 79 anys vivia sola (26,7% de les dones i 13,0% dels homes), mentre que en el cas de les persones de 80 anys i més era una de cada tres (44,8% de les dones i 16,3% dels homes).

Pel que fa a la nacionalitat de les parelles, el 83,2% del total (1.838.800) eren parelles formades per dues persones de nacionalitat espanyola, el 8,9% per persones de nacionalitat estrangera i el 7,9% eren parelles mixtes.

L'any 2018 les llars formades exclusivament per persones de nacionalitat estrangera eren 224.700 i representaven el 7,5% del total de llars de Catalunya. Els tipus de llar que formaven aquestes persones eren fonamentalment llars d'un nucli, compostes per matrimonis o parelles amb fills (37,4%) i, en segon lloc, llars sense nucli (32,0%). Pel que fa a la grandària d’aquestes llars, predominaven les de quatre persones i més (29,1%), seguides per les d’una persona (26,0%), les de dues (25,0%) i les de tres persones (19,9%).

Respecte als 3.004.300 habitatges principals de Catalunya, el 69,4% eren de propietat, i d'aquests, 844.200 tenien pagaments pendents (el 28,1%). Els habitatges de lloguer representaven el 26,0%, i el 4,6% restant corresponia a altres situacions.