Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta territorial. 2017

La renda per habitant va augmentar un 1,3% a Catalunya l'any 2017. L'increment va afectar pràcticament totes les comarques, tot i que amb diferents intensitats. El Pallars Sobirà, amb un augment del 8,1%, seguit de l'Aran (6,3%), encapçalen un grup de set comarques que van incrementar la renda per habitant més d'un 5,0%. A l'altre extrem hi ha el Tarragonès, l'única comarca que es va situar per sota del valor de l'any anterior (−0,2%), i el Vallès Occidental, el Barcelonès, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, amb increments inferiors a l'1,0%.

El Barcelonès, la comarca amb el nivell de renda més elevat, amb 19.400 euros, superava en un 12,7% la mitjana catalana (17.200 €), seguida pel Baix Llobregat (17.900 €) i el Vallès Occidental (17.600 €). En sentit contrari, el Montsià (12.200 €) i el Baix Ebre (13.300 €) van ser les comarques amb el nivell de renda més baix.

La remuneració d'assalariats va ser el principal component de renda a totes les comarques l'any 2017. El Gironès és la comarca que va presentar la proporció de remuneració d'assalariats més elevada (61,9%), seguida pel Tarragonès (61,2%) i el Baix Llobregat (61,1%).

Pel que fa als ingressos procedents de l'excedent brut d'explotació, la Cerdanya és la comarca que va tenir l'excedent brut d'explotació més elevat (34,8%), seguida del Pallars Sobirà (32,8%) i l'Alta Ribagorça (32,0%). Les comarques del Bages (18,7%) i el Tarragonès (19,6%) van mostrar el percentatge més baix d'aquest component.

Quant als ingressos provinents de les prestacions socials, el Berguedà és la comarca on els ingressos procedents de les prestacions socials van ser més elevats (29,7%), més de 10 punts per sobre de la mitjana de Catalunya. En canvi, l'Aran (14,0%) i la Cerdanya (14,4%) van presentar les proporcions més baixes de prestacions socials.

Matadepera, amb 27.300 euros per habitant, va tornar a ser el municipi amb la renda per habitant més elevada l'any 2017, seguit d'Alella (26.900 €), tots dos amb una renda superior en un 50% a la mitjana catalana (17.200 €). A continuació, i per sobre del 25%, hi havia els municipis següents: Sant Just Desvern, Cabrils, Sant Cugat del Vallès, Teià, Tiana, Sant Quirze del Vallès, Castelldefels i Sant Vicenç de Montalt. A l'altre extrem, i per sota del 25% de la renda per habitant del conjunt de Catalunya, hi havia 18 municipis, dels quals els que van presentar la renda més baixa van ser la Sénia, Lloret de Mar i Ulldecona, amb una renda per habitant d'11.500 euros en tots tres.

L'Idescat presenta la sèrie de Renda familiar disponible bruta (RFDB) 2010-2017 per a les comarques i Aran, municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals de Catalunya. Les dades de l'any 2017 tenen caràcter provisional. Aquesta sèrie s'ha estimat aplicant els criteris de la Revisió estadística 2019. La present Revisió és una actualització dels comptes econòmics duta a terme per incorporar noves fonts d'informació i millorar els procediments d'estimació del conjunt de variables. La Revisió estadística 2019 està impulsada per Eurostat, per homogeneïtzar els canvis dels comptes nacionals de tots els estats membres de la Unió Europea.

La sèrie de la RFDB difosa per l'Idescat és coherent amb les dades dels comptes de renda de les llars de la comptabilitat regional d’Espanya per Catalunya de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El darrer any per al qual l'INE disposa d'estimacions del compte de renda de les llars és el 2017.