Saltar al contingut principal

Enquesta de condicions de vida. 2019

Els ingressos mitjans nets anuals de les llars catalanes van ser de 13.527 euros per persona l'any 2018, un 1,4% més que l'any anterior. L'augment va beneficiar fonamentalment les dones de 65 anys i més, que van incrementar els ingressos un 9,6%, segons l'Enquesta de condicions de vida.

La taxa de risc de pobresa del 2019 va millorar 1,8 punts respecte de l'any 2018, i va mostrar que un 19,5% de persones es van situar per sota del llindar de risc de pobresa. Per edats, el col·lectiu més beneficiat per aquesta baixada va ser el de les persones de 65 anys i més, la taxa de les quals es va situar en 12,2%, 7 punts menys que l'any anterior. D'altra banda, les persones majors de 16 anys de nacionalitat estrangera van presentar una taxa de risc de pobresa del 50,1% (amb una pujada de 2,1 dècimes respecte a l'any anterior), mentre que en el cas de les persones de nacionalitat espanyola tenien una taxa de risc de pobresa d'un 13,0% (amb una disminució de 3,7 punts respecte a la de l'any anterior).

Segons la composició de la llar, la taxa de risc de pobresa va disminuir 3,9 punts percentuals a les llars sense fills dependents i es va situar en el 13,2%. En canvi, a les llars amb fills dependents va augmentar 1 punt i es va situar en el 26,3%.

El llindar de risc de pobresa va baixar un 2,8% i es va situar en 10.674 euros per les llars formades per una sola persona.

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) va disminuir en 1,1 punts i va passar del 24,7% del 2018 al 23,6%. Dels tres components sobre els quals es construeix la taxa AROPE, n'hi ha dos que van millorar: la taxa de risc de pobresa (que s'ha comentat més amunt i que va passar del 21,3% al 19,5%) i el percentatge de població en situació de privació material severa (que va baixar i va passar del 6,5 % al 5,7%). En canvi, el percentatge de llars amb baixa intensitat de treball (que l'any 2018 se situava en el 5,8%) el 2019 va pujar fins al 8,3%.

Els indicadors de desigualtat van augmentar lleugerament. L'índex S80/S20 va mostrar com el 20% de les llars amb majors ingressos van acumular 5,4 vegades el que ingressaven el 20% de les llars més desafavorides, mentre que l'any anterior era del 5,2. Així mateix, l'índex de Gini també va tenir una variació negativa i va passar d'un 30,3 el 2018 a un 31,2 el 2019. (Un índex de Gini igual a 0 indicaria màxima igualtat i 100 la desigualtat més extrema.)

Pel que fa a les privacions de les llars catalanes, les més freqüents l'any 2019 van ser no poder permetre's una setmana de vacances a l'any (passava en un 27,6% de les llars, mentre que al 2018 era en un 27,2%) i no poder fer front a despeses imprevistes (passava en un 26,1% de les llars, mentre que al 2018 era en un 28,3%).

D'altra banda, va disminuir el nombre de persones que vivien en llars i que afirmaven no arribar amb facilitat a final de mes. Aquesta era la situació del 50,8% de la població el 2019, mentre que el 2018 era el 52,7%.