Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. T2/2020

El producte interior brut de Catalunya mostra una taxa interanual del −20,1%, segons l'estimació avançada del segon trimestre del 2020. La taxa intertrimestral de Catalunya se situa en −15,6% aquest segon trimestre.

En el segon trimestre de l'any, tots els sectors presenten taxes de variació negatives, que reflecteixen la intensa recessió econòmica, a conseqüència de la crisi causada per la covid-19 i les mesures derivades de la declaració l'estat d'alarma.

La indústria registra una taxa interanual del −22,1%, però amb impactes força diferents segons les branques d'activitat: les indústries afectades per la ruptura de les cadenes globals de subministrament, com la fabricació de material de transport, han reduït molt l'activitat, mentre que les indústries d'alimentació, químiques i farmacèutiques també han reduït l'activitat, però més moderadament. D'altra banda, hi ha un conjunt d'activitats que, tot i que tenen taxes de creixement negatives, a partir del mes de maig ja mostren una tendència a recuperar-se. Es tracta, per exemple, de les arts gràfiques, els productes metàl·lics, la maquinària i els equips elèctrics.

El sector serveis mostra la davallada d'activitat més important que ha tingut en tota la sèrie disponible (−18,9%). Un dels factors que explica aquesta evolució és la situació dels serveis relacionats amb el turisme, ja que fins al mes de juny les fronteres han estat pràcticament totes tancades i s'ha restringit al màxim la mobilitat entre comunitats autònomes per motius turístics. En canvi, les activitats de telecomunicacions, informàtica i correus han mantingut un grau d'activitat notable respecte de l'any anterior i, dins dels serveis, destaca el comportament dels serveis prestats per les administracions públiques, que han augmentat el valor afegit.

La construcció registra una disminució del 23,4% i ha empitjorat la caiguda d'activitat del primer trimestre de l'any. Finalment, l'agricultura manté la tendència negativa de trimestres anteriors, amb una taxa del −2,3%.

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del segon trimestre de 2020 està elaborat amb la informació disponible a dia d'avui sobre l'evolució econòmica del trimestre. Té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 10 de setembre.