Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul sobre l'impacte de la COVID-19 en l'activitat empresarial. T3/2020

El 71,0% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària de la COVID-19 al tercer trimestre del 2020 (12,6 punts percentuals menys que al trimestre anterior). Un dels impactes que ha tingut més incidència és la disminució de la facturació, que el declaren el 80,3% dels establiments afectats per la crisi. Aquest percentatge d'establiments s'ha reduït 6,7 punts percentuals en relació amb el segon trimestre del 2020. Per contra, el 7,3% dels establiments afectats han incrementat la facturació, xifra que representa un augment de 2,2 punts en relació amb el trimestre anterior.

La disminució mitjana de la facturació se situa en el −35,2% al tercer trimestre, dada que s'ha reduït 11,4 punts percentuals respecte al trimestre anterior. Tots els sectors han registrat reduccions en la facturació però de diferents intensitats. L'hostaleria ha estat el sector més afectat, on el 91,8% dels establiments manifesta que continua afectat per les conseqüències de la COVID-19 i la reducció mitjana de la facturació arriba al −62,3%.

Entre els establiments que han vist reduïda la facturació, la previsió de recuperació del nivell habitual de facturació és més pessimista que al trimestre anterior, ja que un 42,2% no preveu recuperar-la abans d'un any, percentatge que representa un augment de 14,7 punts en relació amb les previsions del segon trimestre del 2020.

Respecte a l'ocupació, el 51,8% dels establiments empresarials afectats per la crisi sanitària han tingut un impacte en l'ocupació en el tercer trimestre del 2020, 6 punts menys que el trimestre anterior (57,8%). D'aquests establiments, el 63,2% no ha dut a terme les contractacions previstes, el 62,7% ha fet una reducció temporal d'ocupació, el 46,3% no ha renovat contractes, el 37,9% ha reduït permanentment la plantilla i el 7,9% ha augmentat el nombre de treballadors.

Quant a les mesures adoptades pels establiments en relació amb la crisi sanitària, la reorganització i flexibilització de la jornada de treball (77,2%) ha estat la mesura adoptada majoritàriament al tercer trimestre del 2020, seguida de la sol·licitud d’ajut econòmic o financer (42,0%) i la reducció de la jornada laboral (35,3%).

El 35,3% dels establiments de Catalunya han accelerat el procés de transformació digital com a conseqüència de la COVID-19. Aquest percentatge cau al 17% en el sector de l’hostaleria..

L'Enquesta de clima empresarial recull cada trimestre l'opinió dels empresaris sobre la situació, en aquell moment i en el futur, de l'activitat del seu negoci. A més de les preguntes bàsiques, l'enquesta inclou un mòdul d'actualitat que recull informació d'àmbits d'interès en l'entorn empresarial.

Al tercer trimestre del 2020, el mòdul d'actualitat empresarial centra l'atenció en l'impacte de la COVID-19 en l'activitat empresarial, les mesures que els establiments hi han aplicat i l'acceleració de la transformació digital.