Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 363,0% interanual a Catalunya al desembre del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic va decréixer un 220,9%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans van créixer un 154,9%, i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 388,4%. Les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 719,0% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Estats Units i Itàlia són els que van fer més pernoctacions en termes absoluts (192,0, 76,0, i 74,8 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona són les que van concentrar més pernoctacions (987,7 i 237,8 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 566,2% i 158,9%, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 281,2% interanual amb increments en el turisme domèstic (186,8%) i en el turisme estranger (556,7%).

L'any 2021, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 90,2% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic van créixer un 79,2% respecte a un any enrere (64,0% el català i un 111,7% el procedent de la resta de l'Estat), i les del turisme estranger van augmentar un 103,0%. Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que van registrar més pernoctacions (8,5 i 6,1 milions, respectivament). Durant l'any 2021, el grau d'ocupació per habitacions a Catalunya es va situar en el 46,2%. Pel que fa al nombre de viatgers, aquest va augmentar un 69,9% respecte a l'any 2020.

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si es comparen les dades del desembre de 2021 amb les de desembre del 2019, la taxa de variació del nombre de pernoctacions totals a Catalunya se situa en el −25,4%, d’aquestes les pernoctacions estrangeres decreixen un 40,8% i les pernoctacions domèstiques un 1,5%. Si es comparen les dades anuals respecte de l’any 2019, les pernoctacions totals van disminuir un 13,4%; d’aquestes les pernoctacions estrangeres van decréixer un 64,3% i les domèstiques van augmentar un 0,8%.