Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T1/2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya mostra un creixement interanual del 6,4% al primer trimestre del 2022, segons l'estimació avançada. En termes intertrimestrals, la taxa de variació se situa en el 0,1%.

Per sectors, els serveis presenten un creixement interanual del 8,9%. Les branques que més han contribuït a assolir aquest creixement són les relacionades amb el turisme (transport aeri, hoteleria, restauració i agències de viatges), fruit de la normalització de la mobilitat turística. També mostren un notable dinamisme el comerç a l'engròs, l'emmagatzematge, les activitats jurídiques i la publicitat. La indústria registra un increment del 0,4%. Les branques que han tingut un comportament més positiu han estat l'energia elèctrica i el gas, la química i l'alimentació. En canvi, la fabricació de vehicles de motor manté reduccions de producció significatives. La construcció mostra una taxa de variació de l'1,7%, mentre que l'agricultura registra una disminució del 4,0%.

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del quart trimestre del 2021 té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 10 de juny.