Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2022

L'any 2022 el producte interior brut (PIB) de Catalunya va assolir els 270.710 milions d'euros i el creixement en volum va ser del 5,5 %.

La demanda interna va créixer un 3,2% l'any 2022, un punt i una dècima menys que l'any anterior (4,3%), principalment per l'augment del consum de les llars (4,1%) i la formació bruta de capital (3,8%), mentre que el consum de les administracions públiques va disminuir un 0,1%. En relació amb el comerç exterior, els resultats també mostren un increment del 14,0% de les exportacions totals i un 7,5% de les importacions totals. En totes dues variables els components turístics van ser determinants per assolir aquestes taxes de creixement.

Des de la perspectiva de l'oferta, destaca el creixement dels serveis (7,9%). La construcció mostra una taxa de variació del 4,5%, que representa una millora respecte a la dada del període anterior (3%). En canvi, la indústria mostra una taxa de variació d'un −2,0% i el sector agrari experimenta una caiguda del 13,9%.

L'Idescat presenta les estimacions anuals dels principals agregats econòmics corresponents al període 2000-2022. La informació del PIB des de l'òptica de l'oferta es mostra desagregada per 44 branques d'activitat per al període 2000-2020 i per 10 branques en els anys 2021 i 2022. Aquestes darreres estimacions s'elaboren principalment amb informació conjuntural.